Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie internetowym karbownik.pl

 1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym „www.karbownik.pl” jest prowadzony przez Wiesława Karbownika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. „Karbownik” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul, Jastrzębskiej 192 (NIP: 6470502624; REGON: 003449611) w zakresie sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet (dalej jako:„sklep”).

 2. Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: karbownik@karbownik.pl, pisemnie na adres: Wodzisław Śląski 44-304 ul, Jastrzębska 192. a także telefonicznie pod numerem tel: (32) 45 69 497 w godz. 9:00-17:00 w dni robocze (poniedziałek-piątek).

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją danego producenta oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Ceny produktów w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są przedstawiane w złotych polskich (PLN). Celem potwierdzenia sprzedaży i jej warunków sklep wystawia klientowi fakturę VAT lub paragon.

 5. Opis produktów przedstawionych na stronie internetowej sklepu wraz z przedstawionymi przy produktach cenami stanowi jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Oferta jest wiążąca dla sklepu z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep.

 6. Sklep dokłada starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością i pokrywały się ze stanami magazynowymi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmianę parametrów i właściwości produktu przez jego producenta. W przypadku niedostępności całości lub części produktu objętego zamówieniem, sklep niezwłocznie zawiadomi o tym klienta, jednocześnie informując o możliwościach dostępu do danego produktu w przyszłości, a w przypadku dokonania zapłaty zwróci klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży.

 7. W przypadku produktu, którego zamówienie wymaga sprowadzenia pod specjalne potrzeby Klienta, sklep może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości do … % wartości zamawianego produktu, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi. W przypadku zaistnienia potrzeby wpłaty zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed uiszczeniem zaliczki.

 8. Zamówienia w sklepie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza sprzedaży na stronie sklepu. Klient jest obowiązany prawidłowo wskazać swoje dane osobowe, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy oraz nr telefonu kontaktowego.

 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres mailowy Klienta.

 10. Zamówiony produkt jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas realizacji zamówienia obejmuje także czas niezbędny do wysyłki i czas dostawy.

 11. Dostawa produktu jest dokonywana we współpracy z firmą kurierską Siódemka S.A. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., jak też osobiście w placówce stacjonarnej sklepu. Klient jest obciążany kosztami dostawy, według cennika podanego na stronie sklepu, jak też każdorazowo przy składaniu danego zamówienia.

 12. Klient po odebraniu produktu powinien sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić protokół szkody wraz z osobą dostarczającą przesyłkę i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

 13. Zamówienie przyjęte do realizacji wiąże się z zobowiązaniem klienta do uiszczenia należności na rzecz sklepu. Możliwe są następujące formy płatności:
  a) za pobraniem - zapłata następuję przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera lub listonosza,
  b) przelewem na rachunek bankowy sklepu – dane do przelewu podane są w mailowym potwierdzeniu zamówienia ze wskazaniem numerem rachunku bankowego,
  c) gotówką w kasie - dotyczy odbioru towaru w sklepie stacjonarnym: ul. Jastrzębska 192
  44 - 304 Wodzisław Śląski

 14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 – dalej jako „Ustawa”) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 15. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności poprzez:

 16. Sklep niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez klienta adres mailowy.

 17. Zgodnie z Ustawą, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 18. Zgodnie z Ustawą, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1-18 Ustawy, w szczególności w przypadku umowy:

 19. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, klient jest obowiązany zwrócić towar niezwłocznie do sklepu, to jest nie później niż w terminie 14 dni na adres korespondencyjny sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) ponosi klient bacząc przy tym, aby wybrać sposób przesyłki gwarantujący dostawę towaru w stanie nie uszkodzonym. Istnieje możliwość osobistego zwrotu produktu bezpośrednio w placówce stacjonarnej Sklepu (Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 192).

 20. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

 21. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 22. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Wraz z produktami jest przekazywana karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 23. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.

 24. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie umowy sprzedaży. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej sklep ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmii za wady.

 25. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: mię i nazwisko klienta oraz jego adres
  e-mail, opis wadliwości produktu, datę zakupu oraz względnie - zdjęcia uszkodzenia produktu.

 26. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie sklep powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

 27. Reklamacje można składać mailowo lub pisemnie na adres korespondencyjny.

 28. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 29. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z producentem, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.

 30. Zwrot produktu w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych po dniu wydania produktu sklep nie ponosi odpowiedzialności.

 31. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 32. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu wymaga pełnej akceptacji dla treści niniejszego regulaminu.

 33. Sklep jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku ze złożonymi zamówieniami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i mogą być w związku z tym przekazywane przedsiębiorcom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klientów, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup (w przypadku zakupu na raty). Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani innych usług. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 34. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r., dotycząc umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

regulamin dotyczący umów zawartych przed 25.12.2014 r.